Informácia k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby

poskytnutá v súlade s ustanovením čl. 12 a čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

Tento dokument obsahuje informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, ktorými sú návštevníci webstránky www.zlepsujsa.sk (ďalej len „Dotknutá osoba“).

1. Prevádzkovateľ

1.1 Prevádzkovateľom je Ing. Juraj Toth, bytom Kalša 331, 04418 Kalša, IČO: 50759680, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného súdu Košice Okolie, vložka č. 830-19089 (ďalej len „Juraj“). Kontaktné údaje: e-mail: juraj@zlepsujsa.sk.

2. Účel spracúvania osobných údajov

2.1 Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je:

2.1.1 odber noviniek (newsletter) – informovanie Dotknutej osoby o novom obsahu/nových produktoch a službách. Súčasťou newsletter-a môže byť aj priamy marketing produktov a služieb poskytovaných Jurajom ako napr. otvorenie online kurzu alebo začiatok predaja e-knihy. (ďalej len „Newsletter“).

2.1.2 kontaktný formulár – komunikácia požiadavky, ktorú Dotknutá osoba adresovala Jurajovi (ďalej len „Kontaktný formulár“).

3. Rozsah spracúvaných osobných údajov

3.1 Rozsah spracúvaných osobných údajov Dotknutej osoby je špecifický v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov uvedeného v článku 2 tohto dokumentu.

3.2 Pri účele spracúvania Newsletter, Juraj spracúva osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu: krstné meno, e-mailová adresa.

3.3 Pri účele spracúvania Kontaktný formulár, Juraj spracúva osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu: krstné meno, e-mailová adresa.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov

4.1 Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je špecifický v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov uvedeného v článku 2 tohto dokumentu.

4.2 Pri účele spracúvania Newsletter, Juraj spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na právnom základe – súhlasu Dotknutej osoby v súlade s čl. 6 bod 1, písm. a) GDPR. Dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov zadaním a odoslaním svojej e-mailovej adresy vo vyhradenom priestore na webstránke www.zlepsujsa.sk.

4.3 Pri účele spracúvania Kontaktný formulár, Juraj spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na právnom základe – súhlasu Dotknutej osoby v súlade s čl. 6 bod 1, písm. a) GDPR. Dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov zadaním a odoslaním svojich osobných údajov vo vyhradenom priestore na webstránke www.zlepsujsa.sk.

5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

5.1 Juraj spracúva e-mailové adresy prostredníctvom nástroja spoločnosti Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308.

5.2 Juraj neposkytuje ani nesprístupňuje osobné údaje Dotknutej osoby žiadnym ďalším tretím osobám.

5.4 Juraj nezverejňuje osobné údaje Dotknutej osoby.


6. Doba spracúvania osobných údajov

6.1 Doba spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je špecifická v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov uvedeného v článku 2 tohto dokumentu.

6.2 Pri účele spracúvania Newsletter, Juraj spracúva osobné údaje Dotknutej osoby po dobu, pokiaľ sa Dotknutá osoba neodhlási z odberu Newsletter-u.

6.3 Pri účele spracúvania Kontaktný formulár, Juraj spracúva osobné údaje Dotknutej osoby po dobu vyriešenia požiadavky Dotknutej osoby.

7. Automatizované spracúvanie osobných údajov

7.1 Osobné údaje Dotknutej osoby nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

8. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov

8.1 Juraj spracúva osobné údaje Dotknutých osôb v súlade s GDPR, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení, ako aj s ďalšími príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

9. Práva dotknutej osoby

9.1 Dotknutá osoba má v zmysle ustanovení čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 GDPR tieto práva:

9.1.1 Právo na prístup k osobným údajom: Dotknutá osoba má právo získať od Juraja potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutá osoba má najmä právo na informácie o účele spracúvania, o dobe spracúvania, komu boli údaje poskytnuté, či boli prenesené do inej krajiny a pod.

9.1.2 Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Juraj bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

10.1.3 Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť
u Juraja bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a ten je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
– osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
– Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
– Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu;
– osobné údaje sa spracúvajú nezákonne;
– osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa právneho predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
– a osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

9.1.4 Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby Juraj obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
– Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Jurajovi overiť správnosť spracúvaných osobných údajov;
– spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
– Juraj už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; alebo
– Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Juraj prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Juraj povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

9.1.5 Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania: Na základe ustanovenia čl. 19 GDPR je Juraj v prípade, ak to Dotknutá osoba požaduje, povinný informovať Dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Juraj oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

9.1.6 Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytol Juraj, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

9.1.7 Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Juraja alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Juraj nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

9.1.8 Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie: Dotknutá osoba právo má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

9.1.9 Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov: V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, Juraj bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov Dotknutej osobe.

9.1.10 Právo podať sťažnosť: Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, v prípade ak je osoba priamo dotknutá na svojich právach.

9.2 Poskytnutie informácií dotknutej osobe:

– Juraj poskytne Dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13, čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie poskytne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada Dotknutá osoba, informácie môže Juraj poskytnúť aj ústne, ak Dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Juraj pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až čl. 21 GDPR poskytne Dotknutej osobe súčinnosť.

– Juraj poskytne Dotknutej osobe informácie do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Juraj v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Juraj informuje o každom takom predĺžení Dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

– Informácie poskytuje Juraj bezodplatne.

– Ak je žiadosť Dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Juraj môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.Aktualizované dňa 11.5.2020